Penşenbe, Noýabr 26, 2015 Aşgabat wagty 08:12

Türkmenistan

Türkmenistan: 12 ýyllyk bilim barada karar edildi

Indi orta mekdepleriň 11-12-nji klas okuwçylaryna özlerini gyzyklandyrýan hünär ugurlaryna laýyklykda okuw programmalaryny saýlamaklyga-da mümkinçilik berler.
Indi orta mekdepleriň 11-12-nji klas okuwçylaryna özlerini gyzyklandyrýan hünär ugurlaryna laýyklykda okuw programmalaryny saýlamaklyga-da mümkinçilik berler.
Anna güni prezident G.Berdimuhamedow 2013-2014-nji okuw ýylyndan başlap ýurtda 12 ýyllyk orta bilim sistemasyna geçmek barada ýörite permana gol çekdi.

Bu permanda 12 ýyllyk bilim sistemasy bilen baglylykda Türkmenistanyň kanunlaryna we kanunçylyk aktlaryna girizilmeli üýtgetmeler barada ýurduň Bilim ministrligine we Adalat ministrligine ýörite teklipleri taýýarlap, Ministrler Kabinetiniň garamagyna hödürlemeklik tabşyrylýar.

Mundan daşary, Bilim ministrligine 12 ýyllyk orta bilim sistemasyna geçilmegi bilen baglylykda degişli okuw planlaryny işläp düzmeklik hem-de ony Ministrler Kabinetiniň başlygynyň garamagyna hödürlemeklik hem tabşyrylýar.

Bu baradaky permanda täze işlenip düzüljek okuw planlarynyň esasynda degişli okuw programmalarynyň, okuw kitaplarynyň we esbaplarynyň tassyklanylmalydygy aýdylýar.

Prezidentiň tabşyrygy boýunça bu çäreleriň durmuşa geçirilişine Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew bilen bilim ministri G.Mämmedowa gözegçilik eder.

Orta bilimiň bölünişi

Anna güni Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda umumy bilim beriş mekdeplerinde 12 ýyllyk orta bilim sistemasynyň nähili esaslarda derejelere bölünjekdigi barada-da gürrüň edildi.

Maslahatda bellenmegine görä, 2013-2014-nji okuw ýylyndan başlap çagalaryň orta bilimi alty ýaşdan başlanar. Orta mekdepleriň başlangyç bilimi 1-4-nji klas aralyklaryny öz içine alar. 5-10-njy klas aralygynda çagalar umumy orta bilim alarlar. 11-12-nji klas okuwçylary bolsa, ýokary orta bilim alarlar.

Täze sistema boýunça, orta mekdepleriň 11-12-nji klas okuwçylaryna özlerini gyzyklandyrýan hünär ugurlaryna laýyklykda okuw programmalaryny saýlamaklyga-da mümkinçiligiň beriljekdigi aýdylýar.

Anna günki geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň umumy bilim beriş mekdeplerinde giriziljek bu täze sistemanyň maksadynyň ýurduň milli bilim sistemasyny dünýäniň öňdebaryjy bilim standartlaryna laýyk getirmekden ybaratdygy bellenilip geçildi.

Bu baradaky permana gol çekilmeginiň yzy bilen, şenbe güni Türkmenistanyň Bilim ministrliginde bu meselä bagyşlanyp ýörite maslahat hem geçirildi.

Bilim ministrliginiň resmileri we spesialistleri 2013-2014-nji okuw ýylyndan başlap 12 ýyllyk orta bilim sistemasyna geçmek bilen baglanyşykly gaýragoýulmasyz çözülmeli meseleler barada maslahat etdiler.
Şu forum ýapyk
Teswirleri
Teswir
     
kimden: Erkin_moscow nireden: moscov
03.03.2013 16:21
+0 / -0
бир тарапдан мена голдайан егерде колледж яда техникум окандан пул берип, олам харажат песрак ягдайлы хожалыклара шонын учин ол болжак йона шол аттесданын яны билен берйан дипломмы сертификадын соныны ойламалы шу вагты шол билен иш тапып бермели ин песирак дережеде болса елбетде ватан гуллугынданам сон

kimden: Buga buga
03.03.2013 18:50
+0 / -0
Okuwchylan hichisem 12 yyl okasy gelyan daldigine jedel edip biljek.ynanmasanyz okuwchylan ozlerinden sorap gorayin.

kimden: Klaskom nireden: Prezident parta
03.03.2013 18:53
+0 / -0
Okuwun yylyny kopeltmeli dal hilini gowulandyrmaly.bey diyilsede her chaga noutbook baylap chykmaly diyildigi dal

kimden: turkmenkritik nireden: dashoguz
03.03.2013 20:19
+0 / -0
bu sistema gowy bolyar! Yone bir tarapdan aydanda okuwchylara 10yyl okasyn 12yyl okasyn, tapawudy yok. Shol bir sistema yagny ''okuwdan dynsam bolya'' dien okuwchylaryn pikirini kellesinden ayrmak kyn bolar

kimden: gukga kak nireden: BUDYONNY
04.03.2013 12:46
+0 / -0
12 yyllyk diymek olaryn okuwy gutarandan sonraa diplomlarynyn Yevropanyn yokary okuw jaylary tarapyndan kabul edilmesi diymek. bizin 10yylllyk diplomlarymyzy kabul edenoklar yevropada son ucinem egzamen tabsyryp girmeli bolyas okuwlara/. indikiler bolsa gonumel ellerindaki attestatlary bilen okuwa kabul edilerler. Gowy zatlara bir begenin biderek zeyrenip yorenden.

kimden: Marseanin nireden: Mars
04.03.2013 14:56
+0 / -0
Salam millet! Prezidentimizin bu adimini Doly Gollayan! Davno pora. Dünyanin kop ulkeleri, osobenno Evropa dowletleri hatta Türkiyada bu sistemada bilim berilyar. Bizin okan wagtymyz 9 yyldy (2006 cenli ) 9 yylam biderek BOS gecipdi. İnsallah, geljek nesil 12 yil Kachestwenny bilim alar diyip Umyt edyarin!
Muňa jogap

kimden: Generalny nireden: Sekretar
08.03.2013 18:20
+0 / -0
Bolya eger seng diyanin dogry bolsa,okuwchylaryng gitde yuzune seret yuzlerinden gar yagyanyndan habaryng yokdur.men ozum soradym gonshy oglanlardan gyzlardan.barsynyng beryan jogaby bla bla.

kimden: Gorogly nireden: Chandybil
05.03.2013 21:51
+0 / -0
Oran onat, yone okuvyn hilini hem govulashdyrylsa hasam onat borar.
Muňa jogap

kimden: General nireden: Yurt ichi
08.03.2013 18:22
+0 / -0
Gepem shondada.okuwung hili pesdenem pes bolansong 12 yyl bilime gechmage tayyar dal diyjek bolyan.afrikadaky aborigenleri 12yyl okuwa salyp bolmaza

kimden: copan nireden: gumdag
06.03.2013 00:05
+0 / -0
dostlar, 12 yyllyk gowy, yone tapawudy name, hemmekishi mekdebi dynsa bolyar derrew, mollumlary tazelemeli, taze, bashga sistema gerek bilime, by ugur bolanok. hemme yer korrupsiya, meng dostlam pul berip attestadyng bahalaryny beygeltdiler, a akyllylar bolsa sho bir umyt bilen ashgabada universitetlere synanshdylar, emma otayam ongunden korrupt edilen. has gowusy adamlar, bize gowy bilim,sapak, taze mekdepler, mollumlar gerek. bize tazeden doreysh gerek adamlar, turkmenistan gaty guychli dowlet, biz dowleting bashyndakylary ayyryp, akyllylary goymaly, we bilime uns bermeli! shonda adamlar akylly bolar we ekonomika komek eder, we yurt oser,, sereding Estonia, Latvia, Litvia, SSSR den adamlang agzybirligi bilen diktaturadan aman boldylar, indem azat,,, Turkiyede problemalary bar yurdung ichinde, yone olaram chakli derejede bolsada azat! uns bering dostlam, ahli osen yurtlarda azatlyk bardyr,,, osmediklerde yok, we olar song garyplashyarlay, biz bir gezek yashayarys! gowy yashamaly. biz azat dogulduk! Alla bizi azat yaratdy! 12 yyllyk bilim bilen hich zat bolmaz,,, gowy nakyl bar " Biz oyunchylary chalyshmaly dal!!! biz oyny chalyshmaly" dogry!
Muňa jogap

kimden: Halmyrat nireden: Sweden
06.03.2013 19:12
+0 / -0
Sag bol,gardash! Problemanyng nämede we nirededigini sada sozler bilen örän takyk belläpsin.
Hakykatdanam, ruhnamadan,yaranjanglykdan,tansly-aydymly mejbury chärechilikden özge hich bir zady gormedik mugallym,häzirki nesile nähili ylym berip biler? Syyasy sistemany chalyshmazdan hich bir pudagy,shol sanda bilim pudagyny-da ösdurmek mymkin ish däl.Dunyevi ylymlaryng ornyna "Gurbangulynama" okadyljak bolsa, 12 yyl däl, 22 yyl okasa-da chaganyn angy-dushunjesi,dunyägarayshy gingemez.
Eger hokumet hakykatdanam öz halkyny ylymly-bilimli millet etmek isleyän bolsa, onda ilkinji ädim hokmunde durli yyllarda yurdung dashyna dargan,mekdep ugrundan yokary bilimli grajdanlary resmi we gyssagly yagdayda yzyna, Turkmenistana chagyrmaly.Mugallymlary yashayysh jay we mynasyp zähmet haky bilen upjyn etmegi hokumet öz boynuna almaly.Sheyle shertde adamlar Watana dolanar we ylymy ösdurer.Yokary bilimli kadrlaryn zerurchylygy dinge bir ylym-da däl,döwletihg ähli pudagyna degishli. Bulary upjun etmek uchin bolsa,yurtda duypli syyasy reformalaryng gechirilmegi zerur.
Hemmänize hormat bilen.
Muňa jogap

kimden: Gorogly nireden: Chandybil
07.03.2013 23:14
+0 / -0
Hak aydyan Halmyrt inim! Sizin yazyan comentleriniz govnumden turyar. Siz elmydama hakykaty yazyanyz! Berekella!!!
Muňa jogap

kimden: Yalkym
08.03.2013 18:24
+0 / -0
Yeri bet gundeliginge gosha 5lik.